dilluns, 7 de desembre de 2015

Que Déu Beneeixi Amèrica

El discurs del papa Francesc el dia 24 de setembre al Congrés dels Estats Units d'Amèrica va causar impacte entre els congressistes i l'opinió pública. Hi hagué referències a la construcció d' una naci6 i a la Declaració d'Independència (4 de juliol del 1776). Les paraules de Francesc són aplicables arreu. També a la Catalu­nya del segle XXI, que viu el seu procés sobiranista al carrer, a les urnes i a les institucions. Segueixen algu­nes de les idees exposades en el discurs papal. - O.D.

Un poble amb ànima pot passar per moltes cruïlles, tensions i conflictes, però aconsegueix sempre trobar els recursos per a anar endavant i fer-ho amb dignitat.

[...] Apelio a la història política dels Estats Units, en què la democràcia està radicada en la ment del po­ble. Tota activitat política ha de servir i promoure el bé de la persona i ha d 'estar fonamentada en el respecte de la seva dignitat.

[...] És important, avui com en el passat, que la veu de la fe, que és una veu de fraternitat i d 'amor, que cerca treure el que és millor de cada persona i de cada societat, pugui continuar sent escoltada. Tota coopera­ció és un potent instrument en la lluita per eradicar les noves formes mundials d'esclavitud, que són fruit de grans injustícies que només poden ser superades amb noves polítiques i consensos socials.

[...] "Sostenim com a evidents aquestes veritats: que tots els homes són creats iguals; que han estat dotats pel Creador de drets inalienables; que entre aquests hi ha la vida, la llibertat i la recerca de la felicitat" ( De­claració d 'Independència , 4 de juliol del 1776).

[...] Construir una nació ens porta a pensar-nos sempre en relació amb els altres, sortint de la lògica de l'enemic per a passar a la lògica de la recíproca subsidiarietat, donant el millor de nosaltres.

[...] Un bon polític és el qui, tenint en la ment els interessos de tots, pren el moment amb un esperit obert i pragmàtic. Un bon polític opta sempre per generar processos més que per ocupar espais.

[...] Tres fills i una filla d'aquesta terra, quatre per­ sones, representen quatre somnis: Abraham Lincoln, la llibertat; Martin Luther King, una llibertat que es viu en la pluralitat i la no-exclusió; Dorothy Day, la justí­cia social i els drets de les persones; i Thomas Merton, la capacitat de diàleg i l'obertura a Déu.

[...] Una nació és considerada gran quan defensa la llibertat, com va fer Abraham Lincoln; quan genera una cultura que permet als seus homes "somniar" amb plenitud de drets per als seus germans i germanes, com va intentar fer Martin Luther King; quan lluita per la justícia i la causa dels oprimits, com va fer Dorothy Day en el seu incessant treball ; quan és fruit d'una fe que es fa diàleg i sembra pau, a l'estil contemplatiu de Merton.

[...] M'he animat a esbossar algunes de les riqueses del vostre patrimoni cultural, de l'ànima del vostre po­ble. M 'agradaria que aquesta ànima continués prenent forma i cresqués per tal que els joves poguessin heretar i viure en una terra que ha permès a molts somniar. Que Déu beneeixi Amèrica.

Revista El Pregó
Novembre de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Tan sols acceptarem comentaris que siguin signats amb els vostres veritables noms, la resta seran eliminats.
Gràcies