dijous, 23 de juny de 2016

El Bisbat demana a capellans i catequistes el certificat del registre de delictes sexuals

El Bisbat de Girona ja ha dema­nat a capellans i catequistes que aportin el certificat del registre de delictes sexuals. Segons l'ens epi­scopal,la mesura afecta unes 800 persones voluntàries que treballen habitualment amb menors en l'àmbit de la formació, l'acompanyament i altres activitats parro­quials.

L'ens eclesiàstic ha pres aques­ta mesura perquè així es preveu en la llei 26/2015, que versa sobre la modificació del sistema de pro­tecció a la infància i l'adolescència. El Bisbat de Girona ha demanat a les parròquies que mossens, catequistes i altres voluntaris que treballen habitualment en activitats de formació, catequesi o educació en el lleure amb infants i joves aportin per al proper curs el certi­ficat conforme no tenen antecedents per delictes sexuals.

Aquest certificat de penals, l'han de presentar tant els responsa­bles i voluntaris actuals com els que ja s'ha previst que s'incorpo­rin per primera vegada en activitats parroquials a partir del curs vinent.

El Bisbat de Girona va fer la sol·licitud el passat 26 de maig amb una carta dirigida a totes les parròquies i l'ens ha donat de ter­mini fins a finals d'aquest mes de juny perquè un centenar de rectors i responsables de parròquies apor­tin les dades i la documentació ne­cessària de catequistes i voluntaris.

Quan l'ens episcopal disposi de la documentació podrà realitzar la tramitació de manera agrupada davant del Ministeri de Justícia.

Tanmateix, segons informa el Bis­bat en un comunicat, en la matei­xa circular també s'ha informat els voluntaris de la possibilitat de sol·licitar el certificat de forma individual.

La mesura afecta uns vuit-cents catequistes i voluntaris i el Bisbat de Girona també ha posat un te­lèfon d'informació a disposició de rectors i catequistes per resol­dre qualsevol dubte en relació a la tramitació d'aquest certificat obli­gatori.

Pel que fa a altres col·lectius, com són els monitors caps d'escoltes o els professors de religió, segons l'ens eclesiàstic fan la sol·licitud a través de les seves respectives organitzacions i institucions.

Mestres i pediatres
Les professions, oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb menors també han d'a­portar el seu certificat de penals si volen continuar exercint la seva fei­na. Entre ells hi ha mestres, pro­fessors i pediatres.

Aquest passat gener, quan el Departament d'Ensenyament va obrir la borsa laboral per a mestres i professors interins, van haver de certificar que no tenen antece­dents penals per delictes sexuals. Unes sol·licituds que van haver d'obtenir amb pocs dies i que van generar molt de rebombori sobretot per les fortes cues que es van generar els primers dies davant les portes de la gerència territorial a Catalunya del Ministeri de Justícia.

Els mestres i professors es van haver d'esperar durant hores per poder obtenir el certificat de penals i les situacions de tensió van aca­bar amb la decisió que el Govern espanyol presentés d'altres for­mes de tramitar el certificat, com ara anar de forma presencial a les delegacions i subdelegacions del Govern i als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Es­tat, de les Comunitats Autòno­mes o de l'Administració Local.

Un altre col.lectiu laboral que també ha d'acreditar el seu expe­dient pel que fa a delictes sexuals és el dels pediatres i infermers, que, naturalment, tracten amb menors cada dia. Així ho va anunciar el fe­brer la Generalitat, que va asse­gurar que els pediatres i els professionals d'infermeria per accedir a ser personal estatutari o laboral als hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) també han d'acredi­tar que no tenen antecedents penals relacionats amb menors. Tam­bé els professionals de l'ICS que ocupin actualment, com personal estatutari o laboral, un lloc de treball que impliqui contacte habitual amb menors han d'aportar en el termini de dos mesos una decla­ració responsable, mitjançant un juramento una promesa de no ha­ ver estat condemnats o una certi­ficació negativa de penals.

CUES A LA GERÈNCIA DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA A CATALUNYA
L'oficina del carrer Garcilaso de Barcelona on hi ha la gerència del Ministeri de justícia a Catalunya es va omplir aquest mes de gener i febrer sobretot de mestres i professors que volien obtenir el seu certificat de Penals per tal de poder accedir a la borsa de treball.Ensenyament va prorrogar fins al23 de març el termini davant les dificultats.
 

DdG
20/06/2016