dissabte, 5 de desembre de 2015

Vacunar per poder protegir

Les Vacunes salven vides. Vacunar-se és la millor mesura per prevenir infeccions i es considera una eina de salut pública.

Una vacuna és una prepara­ció que s'obté a partir d'un microorganisme o d'un dels seus derivats. Es tracta, doncs, d'una preparació bio­lògica que proporciona im­munitat adquirida activa da­vant d'una malaltia determi­nada. Quan s'administra, proporciona una informació a l'organisme i el capacita per poder-se defensar contra una infecció determinada.

Cada vacuna immunitza contra una malaltia concreta. Hi ha, però, vacunes que combinades protegeixen contra més d'una malaltia: són diverses vacunes juntes en un sol preparat.

Les vacunes es fabriquen a partir d'antígens. L'anti­gen és una molècula que pot induir a la formació de defenses, ja que el sistema immunitari el reconeix com a amenaça.

El departament estableix el calendari de vacunació que ha de rebre la població de Catalunya i que es va mo­dificant en funció de l'evidèn­cia científica. El darrer canvi s'ha fet el juliol del 2014. El nou calendari ajusta les edats d'administració d'algu­nes dosis de vacunes i també afegeix una dosi en la vacu­nació enfront de la meningitis C amb l'objectiu d'evitar els casos d'aquesta malaltia en l'adolescència i la joven­tut. Els canvis també impli­quen la vacunació contra l'hepatitis A als 12 mesos i als 6 anys (com una evolució del pla pilot de vacunació en­ front de les hepatitis A i 8) i inclou la vacuna de la tos feri­na en embarassades en l'úl­tim tram de gestació.

També, per prevenir la propagació internacional de les malalties, és important complir les recomanacions de vacunacions que, en aquest camp, estableix l'Organització mundial de la Salut als ciutadans que vulguin emprendre viatges d'abast internacional.

La Generalitat de Catalu­nya aplica la majoria de les vacunes de manera sistemà­tica amb l'objectiu d'eliminar determinades malalties o de disminuir la seva incidència de forma significativa.

A més d'aquesta impor­tant reducció i eliminació de malalties que es poden pre­veure, les vacunes aporten altres beneficis: redueixen la càrrega assistencial, presen­ten una relació cost-benefici favorable i la durada del seu efecte protector és, en mol­ tes vacunes, molt perllonga­da i, en d'altres per a tota la vida. Tot això fa que la vacu­ nació sigui considerada avui dia una eina de salut pública. Com tot medicament, poden provocar efectes adversos. principalment reaccions lo­ cals en el punt d'injecció, fe­brícula i algunes petites molèsties.Però és més probable tenir un trastorn greu per una malaltia que es pot pre­venir amb la vacunació que per la mateixa vacuna.

El primer calendari de va­cunacions sistemàtiques es va aplicar l'any 1980, quan el Departament de Sanitat i Se­guretat Social de la Generali­tat de Catalunya va rebre les transferències en matèria de promoció de la salut. A partir de les intervencions realitza­ des en aquests vint-i-sis anys transcorreguts s'ha aconse­guit mantenir l'eliminació de la diftèria i la poliomielitis.

La immunitat generalit­zada de gran part de la po­blació a causa de la vacuna­ció ha permès també la restricció del xarampió o el tè­tanus. En aquest sentit, al­ tres malalties susceptibles de ser previngudes mitjan­çant l'aplicació de vacunes han tingut una davallada espectacular. i algunes, com ara la rubèola i la parotidi­tis, són ja a les portes de la seva eliminació.Precaucions
Hi ha situacions clíniques en les quals l'aplicació de va­cunes s'ha de valorar en funció de la situació de la per­sona a la qual s'administra. Entre aquests casos hi ha els de les malalties en fase aguda, d'hipersensibilitat als components de la vacuna o quan hi ha alteracions immunitàries. També cal tenir en compte els trastorns neurològics, l'embaràs i la lactància, l'administració d'immunoglobulines o productes que en continguin (plasma, transfusions sanguínies, productes hemàtics, entre d'altres) i l'edat. Finalment, la prematuritat no és una contraindicació per a la vacunació.

#vacunarésprotegir
#vacunarésprotegir és el nom amb què ha estat bateja­da la primera campanya que ha llançat el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona amb el suport del Consell de Col.legi de Metges de Catalunya per promoure entre la població la vacunació responsable. L'objectiu d'aquesta iniciativa és, segons fonts del col·legi,la necessitat de conscienciar els ciutadans de la importància de vacu­nar-se,tant per protegir-se ells mateixos,i també els seus fills,de malalties infeccioses com per protegir el seu entorn més immediat. S'hi intenta deixar clar, doncs,que les vacunes salven vides.

Diferents tipus de vacunes
Les vacunes es poden classificar de diferents maneres. Poden ser monovalents, amb només un antigen, com ara la de l'hepatitis A; polivalents, com ara l'antipneumocòccica, o combinades. Les combinades també tenen més d'un anti­gen,però de diferents microorganismes. Aixi,en una sola punxada es pot vacunar l'individu contra malalties diferents. Pel que fa a la classificació sanitària, hi ha les sistemàtiques, indicades per a tota la població i que s'apliquen d'acord el calendari de vacunació, i les vacunes no sistemàtiques, que en canvi, no s'inclouen en el calendari de vacunacions perquè només són per a alguns sectors de la població.

2/12/2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Tan sols acceptarem comentaris que siguin signats amb els vostres veritables noms, la resta seran eliminats.
Gràcies